ValdresBil AS
Telefon 61 35 86 00
E-post post.valdresbil@bos.no

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Dette betyr at virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker.

Retningslinjer og rutiner hos Valdresbil AS

Valdresbil har laget retningslinjer som er forankret i styret om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven: Valdresbil skal uføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Dette gjøres gjennom å kartlegge og vurdere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. Det skal iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Tiltakenes gjennomføring og resultater skal følges opp. Det skal kommuniseres med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, art, kontekst, alvorlighetsgrad og sannsynligheten for negative konsekvenser.

Offentliggjøring

Last ned dokument